sprzęt gastronomiczny, hendi, wyposażenie restauracji, piece

Temat: koszt uzyskania przychodów (...) i wartość firmy
Przy sprzedaży środka trwałego nie w pełni zamortyzowanego do kosztów uzyskania przychodu zaliczone będą pozostałe odpisy amortyzacyjne (niezamortyzowana część). Czyli: będzie to wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie, a więc aktualna wartość netto środka trwałego. W przypadku środka całkowicie zamortyzowanego kosztów nie będzie. Wartość firmy to różnica między ceną nabycia innej jednostki...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=599Temat: EKSPERT WYJAŚNIA Jak należy postępować z odsetkami ...
...dzieli się na dochody przypisane i nieprzypisane. Dochody przypisane (naliczone) to takie, które ujmuje się (nalicza) na kontach należności na podstawie faktur, nakazów płatniczych, decyzji, np. czynsz za dzierżawę pomieszczeń. Dochody nieprzypisane (uprzednio nienaliczone) to takie, które ewidencjonuje się dopiero w chwili zapłaty, czyli wpływu na rachunek bankowy, na podstawie dokumentów bankowych lub kasowych, np. wpływy ze sprzedaży środka trwałego. W przypadku dochodów nieprzypisanych, nie istnieje zatem dokument finansowy (rachunek, nakaz płatniczy itp.), który przed wpłatą jest stwierdzony i zaewidencjonowany jako dochód przypisany należnościom na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Ewidencja księgowa i rozliczenie oprocentowania środków na bankowym rachunku bieżącym stanowiących dochody...
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=578


Temat: Programy do dodania
...współpracuje z Księgą Handlową umożliwiając automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych. Funkcje: - Definicje środków trwałych - Wprowadzanie lokalizacji - Wprowadzanie numerów KŚT - Wprowadzanie dostawców - Wprowadzanie kilku dokumentów zakupu dla jednego środka trwałego z automatycznym podliczeniem wartości - Rejestrowanie zdarzeń związanych ze środkiem trwałym w tym zmiana wartości środka trwałego, sprzedaż środka trwałego, likwidacja środka trwałego - Automatyczne tworzenie planu amortyzacji - Łatwa edycja planu amortyzacji - Listy środków trwałych, wg grup i numerów KŚT - Listy odpisów amortyzacyjnych - Generowanie zestawień w formacie XML Pozdrawiam Roman Sznajder
Źródło: forum.darmoweprogramy.org/viewtopic.php?t=64


Temat: ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
...wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu. 2. Przedsiębiorstwo, gospodarując wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę. 3. Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu. 3a. W wypadku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego: 1) sprzedaż środków trwałych może być również dokonana na podstawie oferty ogłoszonej publicznie bądź w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, 2) likwidator może, za zgodą organu założycielskiego, przekazać gminie (związkowi międzygminnemu) lub państwowej osobie prawnej mienie przedsiębiorstwa państwowego nieobjęte przepisami o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych...
Źródło: admpubl.fora.pl/a/a,503.html


Temat: Ewidencje VAT
Ewidencje VAT mają jednoliterowe oznaczenia. Ewidencje dostawy (sprzedaży) oznaczone są wielkimi literami od A do Z. Każda ewidencja posiada tylko jeden zestaw kolumn na każdą stawkę. Zwykle ewidencję sprzedaży towarów handlowych i usług oznacza się literą A. Jeśli potrzeba oddzielić usługi od towarów, albo różne rodzaje towarów, czy usług, używa się kolejnych liter B, C, D... Sprzedaż środków trwałych umieszcza się w ewidencji S. Ewidencje nabycia (zakupów) oznaczone są małymi literami od a do z. Również każda ewidencja posiada tylko jeden zestaw kolumn na każdą stawkę. Ewidencję zakupów towarów handlowych i materiałów do usług oznacza się literą a. Koszty działalności można umieścić w ewidencji p, a zakup środków trwałych w ewidencji s. Jeśli zakupy dotyczą zarówno sprzedaży...
Źródło: afik.pl/viewtopic.php?t=53


Temat: OC
...ubezpieczała całą swoją flotę samochodową, więc jak zobaczyłem, że składka za Marysię wynosiła 150 zł to zbladłem Ale do rzeczy. Po zakupie oczywiście mam 30 dni na przepisanie... no to tel. na infolinię do Hestii jak to zrobić. Tam zdolny pan mi powiedział, zę mam wysłać wraz z pismem przewodnim komplet dokumentów do samochodu + faktura (bo kupiłem bez umowy zlecenie, na fakturę VAT co ma swoje plusy, bo nie musiałem płacić podatku - sprzedaż środków trwałych). No to wysłałem wszystko ładnie pokopiowane i potwierdzone za zgodność z oryginałkami. W międzyczasie złożyłem papiury do UM z wnioskiem o przerejestrowanie pojazdu. po około 3 tygodniach dostałem z Hestii polisę... OC. A facia na infolinii pytałem jak przepisać całość, czyli OC, AC i NW. No to znów telefon do nich... odebrała jakaś pani, która ze zdziwieniem powiedzała, ze przecież na...
Źródło: fiatforum.com.pl/viewtopic.php?t=317


Temat: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
...związanych z działalnością mieszaną 8. Korekta dotycząca nabywanych środków trwałych 9. Rozliczanie podatku naliczonego od nakładów inwestycyjnych 10. Zmiana przeznaczenia środka trwałego 11. Wpływ korekty podatku naliczonego na podatek dochodowy 12. Odliczanie częściowe i korekta podatku naliczonego w pytaniach i odpowiedziach 12.1. Zakres podmiotowy korekt rocznych 12.2. Sposób zaokrąglania wskaźnika proporcji sprzedaży 12.3. Sprzedaż środka trwałego firmy i jej wpływ na strukturę obrotu 12.4. Korekta roczna podatku naliczonego w przypadku podatników zmieniających profil działalności 12.5. Świadczenie usług dokonywane poza terytorium kraju a struktura obrotu 12.6.
Źródło: genesis.net.pl/index.php?showtopic=70790


Temat: rachynkowość!!!
- grupa jedna, czas 30 min, dr siedziala wiekszosc czasu przy biurku, nie patrzyla na nic wiec mozna bylo spokojnie pisac a pytania mniej więcej takie, nie pamietam do konca a) obliczyc fifo, lifo i cos tam b) zaksięgować: - czek obcy zrealizowany w banku - sprzedaz srodka trwalego - umozenie i miesieczna amortyzacja
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,1610.html


Temat: [sem. 3]Rachunkowość
Zbliża się koło z rachunkowości... heh znalazłam kiedyś na forum starszego roku te pytania, więc wrzucę, może się przydadzą. "Pytania z Kola z rachunkowości grupa jedna, czas 30 min, dr siedziala wiekszosc czasu przy biurku, nie patrzyla na nic wiec mozna bylo spokojnie pisac a pytania mniej więcej takie, nie pamietam do konca a) obliczyc fifo, lifo i cos tam b) zaksięgować: - czek obcy zrealizowany w banku - sprzedaz srodka trwalego - umozenie i miesieczna amortyzacja Wysłany: 25 Sty 2009, Nie 19:16    Temat postu: u nas były 2 grupy przy czym nazywały się inaczej bo merytorycznie zadania były te same, dotyczyły VAT , WB i Pz u nas był aport, darowizna, kredyt i sprzedaż pap. wart." Powodzenia
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,3030.html


Temat: Leasing - znaczenie i rodzaje
...leasingowego zawierające kwoty rozbite na ratę kapitałową i odsetkową. Jeśli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je biorąc pod uwagę wartość początkową środka trwałego i czas trwania umowy. Korzystający w koszt uzyskania przychodu zalicza comiesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty dotyczącą odsetek. Finansujący do przychodu zalicza wyłącznie część dotyczącą odsetek oraz, w momencie zakończenia umowy, dochód ze sprzedaży środka trwałego, wyliczany na zasadach określonych w ustawie o pdof lub pdop. Leasing operacyjny Leasing operacyjny ze względu na korzystne skutki podatkowe, jakie rodzi u korzystającego jest formą leasingu najbardziej pożądaną przez klientów firm leasingowych. Środek trwały w trakcie umowy leasingu operacyjnego stanowi w sensie rachunkowym własność finansującego, i on dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1528


Temat: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
...o należne wierzycielom odsetki za zwłokę w zapłacie tych wierzytelności, stanowi więcej niż 60% wartości księgowej aktywów lub 2) suma zobowiązań krótkoterminowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz kredytów i pożyczek przeterminowanych, powiększona o należne wierzycielom odsetki za zwłokę w zapłacie tych wierzytelności, stanowi więcej niż 50% przychodów pomniejszonych o przychody ze sprzedaży środków trwałych i inwestycji uzyskanych przez przedsiębiorstwo państwowe w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1995 r. 2. Sumy, o których mowa w ust. 1, ustalane są na podstawie stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa państwowego na dzień 31 grudnia 1995 r., z tym że wierzytelności powiększa się o odsetki za zwłokę w zapłacie tych wierzytelności naliczone do dnia 31 grudnia 1995 r. 3....
Źródło: admpubl.fora.pl/a/a,505.html


Temat: koszt uzyskania przychodów (...) i wartość firmy
Witam! Mam pytanie: Co jest kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży środka trwałego: wartość początkowa, wartość netto, wartość sprzedaży czy wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie? I jeszcze jedno pytanko: Czy wartość firmy jest to różnica miedzy cena nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a: a.wartością rynkowa przejętych aktywów netto b.wartością godziwa przejętych aktywów c.wartością rynkowa przejętych...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=599


Temat: Zaliczenie - jakie operacje?
a przychod ze sprzedazy srodkow trwalych jest zaliczany w PPO
Źródło: aghzip.fora.pl/a/a,771.html


Temat: Prosze o pomoc w rozwiazaniu testu - finanase :)
...nie stanowiącymi kosztów rachunku zysków i strat są między innymi: a) zapłacenie odsetek od kredytu obrotowego b) spłata zobowiązania za dostarczone materiały??????? c) wypłacenie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej d) zakup środków trwałych za gotówkę??????? e) wypłata dywidendy akcjonariuszom 10. Które z poniższych zdarzeń wpływa na zmniejszenie kapitału własnego spółki akcyjnej: a) sprzedaż środka trwałego b) sprzedaż zbędnych zapasów c) osiągnięcie straty netto d) wypłata dywidendy akcjonariuszom e) spłata zobowiązania 11. Ryzyko finansowe dotyczy: a) zmiany rentowności eksploatacyjnej sprzedaży (RE) pod wpływem zmian poziomu sprzedaży b) zmiany rentowności kapitału własnego (ROE) pod wpływem zmian poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa c) zmiany rentowności...
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1106